By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Terms & Conditions

Updated 13th March 2022

Wat is use.id

use.id is een dienst (zoals hieronder gedefinieerd) die wordt geleverd door Digita BV, een bedrijf dat software bouwt voor het Solid-protocol. Het hoofdkantoor van Digita is gevestigd in het TOPOS Office Center Schuman (Breydelstraat 34-40, 1040 Brussel, België).

Digita levert met use.id de volgende dienst ('de Dienst'):

Een digitale identifier die u, als Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd), kunt gebruiken om uw digitale waarheid samen te stellen en opnieuw te gebruiken, ongeacht waar deze is opgeslagen.

De Dienst wordt gedefinieerd in de volgende uitputtende lijst:

 • de mogelijkheid om een ​​use.id-identifier te gebruiken waarmee u meerdere Solid-compatibele opslagplaatsen, inlogmethoden en toegangsbeheermethoden kunt verbinden.
 • de mogelijkheid om gegevens op te slaan in uw persoonlijke use.id-opslagplaats, die standaard is gekoppeld aan uw use.id-identifier.
 • de mogelijkheid om in te loggen met uw use.id use.id inlogmethode, die standaard gekoppeld is aan uw use.id identifier.
 • de mogelijkheid om de toegang tot uw identifier en opslagplaatsen te beheren met behulp van de use.id-toegangsbeheermethode, die standaard is verbonden met uw use.id-identifier.
 • de mogelijkheid om met uw use.id identifier in te loggen op een van uw verbonden inlogmethoden bij derden die het Solid-protocol ondersteunen (hierna: Derden).
 • de mogelijkheid om Derden toegang te geven tot geselecteerde delen van gegevens die zijn opgeslagen in de opslagplaatsen die zijn gekoppeld aan uw identifier.
 • de mogelijkheid om in te zien tot welke delen van uw gegevens Derden toegang hebben.
 • de mogelijkheid om de toegang van derden tot uw gegevens in te trekken.
 • de mogelijkheid om andere Solid-compatibele opslagplaatsen, inlogmethoden en toegangscontrolemethoden van derden te koppelen aan uw use.id identifier.
 • de mogelijkheid om een ​​use.id identifier te verkrijgen via een website van een derde partij.

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de 'Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op de Dienst.

De Dienst is toegankelijk voor gebruikers die deze algemene voorwaarden hebben geaccepteerd ('de Gebruiker').

Door zich te registreren voor de Dienst (ofwel via use.id ofwel via een Derde) of door gebruik te maken van de Dienst, bevestigt de Gebruiker dat hij gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en bevestigt dat hij deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, gelezen en begrepen en de inhoud daarvan heeft aanvaard. De Gebruiker is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden wanneer hij of zij de Dienst gebruikt. De Gebruiker moet deze Algemene Voorwaarden lezen en accepteren door het juiste vakje aan te vinken voordat hij de Dienst voor de eerste keer gebruikt.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient hij of zij zich te onthouden van het gebruik van de Dienst of het verkrijgen van toegang daartoe.

Uw digitale waarheid

Uw digitale waarheid bestaat uit de inhoud die is opgeslagen in de opslagplaatsen, inlogmethoden en identificatiedocumenten die zijn gekoppeld aan uw use.id identifier. 

Inhoud betekent alle informatie die wordt gegenereerd of opgeslagen door middel van het gebruik van de Dienst in het formaat dat door Digita wordt bepaald, zoals, maar niet beperkt tot, gegevensbestanden, documenten, administratieve gegevens, apparaateigenschappen, software, muziek, grafische versies, foto's, afbeeldingen, geluiden, filmopnamen en berichten.

Alle Inhoud, ongeacht of dit openbaar beschikbare of privé verzonden inhoud naar de Dienst betreft, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is.

Dit betekent dat u, en niet Digita, de enige verantwoordelijke bent voor de Inhoud die u uploadt, downloadt, plaatst, verzendt, archiveert of beschikbaar stelt aan de Dienst via uw gebruik. Digita controleert de Inhoud die via de Dienst wordt geplaatst niet, en Digita garandeert evenmin de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Dienst en deze Inhoud volledig op eigen risico is.

Partners van Digita zijn verantwoordelijk voor de Inhoud die zij uploaden, posten, per e-mail verzenden, verzenden, archiveren of op een andere manier beschikbaar stellen via de Dienst.

Digita behoudt zich het recht voor om beperkingen op te leggen met betrekking tot de Inhoud, bijvoorbeeld het aantal en/of de grootte van de foto's die gedurende een bepaalde periode kunnen worden geüpload, om onbedoeld of overmatig gebruik van de Dienst te beperken.

Digita behoudt zich het recht voor om beperkingen op te leggen met betrekking tot de opslagplaatsen, inlogmethoden en toegangscontrolemethoden die gekoppeld kunnen worden aan een use.id identifier.

Digita zal alle redelijke inspanningen leveren en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het verlenen van de Dienst. Behoudens in geval van opzet of zware fout kan Digita niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies of verwijdering van de Inhoud.

Toegang tot de Dienst

De Dienst is beschikbaar voor personen ouder dan 16 jaar.

Gebruikers moeten een account ("Account") aanmaken.

Om de Dienst te gebruiken, moet u uw e-mailadres invoeren om uw Account te verifiëren ("Serviceregistratiegegevens"). U stemt ermee in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor en de Dienst gebruikt en u stemt ermee in uw Serviceregistratiegegevens bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige Serviceregistratiegegevens kan ertoe leiden dat uw account wordt opgeschort en/of beëindigd. U stemt ermee in dat Digita de Serviceregistratiegegevens kan archiveren en gebruiken om de Overeenkomst uit te voeren.

U mag uw accountgegevens niet aan iemand anders bekendmaken. U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die plaatsvinden op of via uw Account, en u stemt ermee in dat u Digita onmiddellijk op de hoogte stelt van elke inbreuk op de beveiliging van uw Account.

Digita behoudt zich het recht voor om het aantal Accounts dat kan worden gemaakt vanaf een apparaat en het aantal apparaten dat aan een Account kan worden gekoppeld, te beperken.

U gaat ermee akkoord dat uw Account niet kan worden overgedragen.

Gebruik van de Dienst

Digita verleent Gebruikers een tijdelijk, niet-exclusief persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken. Digita is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw Account doordat u zich niet aan deze regels heeft gehouden. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik of misbruik van dit gebruiksrecht door derden.

U bent niet gerechtigd de Dienst of enig onderdeel daarvan op welke wijze dan ook door te geven, te commercialiseren, voor het publiek toegankelijk te maken of openbaar te maken.

De Dienst of bepaalde faciliteiten of delen daarvan zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Digita verbindt zich er op geen enkele manier toe dat de Dienst of bepaalde faciliteiten of delen daarvan geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Dienst en deze te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving.

Compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor betaling verschuldigd kan zijn) zijn vereist om de Dienst te gebruiken, periodieke updates kunnen nodig zijn en de werking van deze factoren kan het gebruik van de Dienst beïnvloeden. Een snelle internetverbinding wordt ten zeerste aanbevolen om dergelijk gebruik mogelijk te maken en te vergemakkelijken. De meest recente versie van de benodigde software wordt aanbevolen om toegang te krijgen tot de Dienst en dit kan nodig zijn voor bepaalde transacties of faciliteiten. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten te voldoen, die regelmatig kunnen worden gewijzigd. U dient het gebruik van de apparatuur te staken zodra u merkt of redelijkerwijs zou moeten merken dat de apparatuur/software die u gebruikt niet geschikt is om op de Dienst te worden aangesloten, niet naar behoren functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het netwerk belemmert of verstoort.

Digita heeft het recht de Dienst (of onderdelen daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Als dit gebeurt, stuurt Digita een e-mail naar het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld om u hiervan op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres te controleren op dergelijke wijzigingen.

U stemt ermee in dat u de Dienst alleen zult gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan ​​op grond van deze Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijk. Digita kan de Gebruiker instructies geven over het gebruik van de Dienst, bijvoorbeeld om operationele, kwaliteits- en veiligheidsredenen. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen.

U stemt ermee in dat u de Dienst NIET voor de volgende doeleinden zult gebruiken:

a) het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, verzenden, archiveren of op enige andere manier beschikbaar stellen van Inhoud die illegaal, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onwettig is , lasterlijk, vernederend, beledigend, gewelddadig, obsceen of vulgair, of een inbreuk vormt op de privacy van anderen, of die hatelijk, racistisch of etnisch beledigend of anderszins beledigend is;

b) u voor te doen als een persoon of entiteit die u niet bent. Digita behoudt zich het recht voor om elk e-mailadres te weigeren of te blokkeren indien dit kan worden beschouwd als een onjuiste weergave van uw identiteit of tot oneigenlijk gebruik van de naam of identiteit van een ander;

c) om activiteiten op te zetten die een inbreuk vormen op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief het uploaden van Inhoud die u niet mag uploaden);

d) het uploaden, posten, e-mailen, verzenden, archiveren of op een andere manier beschikbaar stellen van materiaal dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de normale werking van de Dienst te beschadigen, te belemmeren of te beperken (of een deel daarvan) of van andere computersoftware;

e) het hinderen of verstoren (met inbegrip van ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik of inzage van gegevens of verkeer op de Dienst) van de Dienst, servers of netwerken die aan de Dienst zijn gekoppeld, of het beleid, vereisten of voorschriften van aan de Dienst gekoppelde netwerken;

f) het plannen of ontwikkelen van illegale activiteiten;

g) om persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Dienst te verzamelen en te archiveren met het oog op het gebruik ervan in verband met een van de bovengenoemde verboden activiteiten.

Indien uw (opzettelijk of onopzettelijk) gebruik van de Dienst de Dienst of andere systemen in gevaar brengt, heeft Digita het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om de Dienst en systemen van Digita te beveiligen, inclusief eventuele opschorting van uw toegang tot de Dienst. Indien u ernstig en/of herhaaldelijk inbreuk maakt op de verplichtingen vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, kan Digita de levering van de Dienst opschorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, totdat u aan alle verplichtingen voldoet, of kan Digita de levering van de Dienst automatisch beëindigen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder ingebrekestelling of schadevergoeding.

Individuele software of andere licentieovereenkomsten of voorwaarden zijn vereist om gebruik te kunnen maken van speciale componenten of faciliteiten van de Dienst die worden geleverd door Digita en/of haar licentiegevers. Het gebruik van deze bijzondere onderdelen of faciliteiten van de Dienst is onderworpen aan de voorwaarde dat u akkoord gaat met deze afzonderlijke overeenkomst.

Hoe de Dienst functioneert

Digita garandeert dat zij naar beste kunnen zal handelen bij het ter beschikking stellen van de Dienst aan de Gebruiker. Digita kan echter niet garanderen dat de Dienst permanent, ononderbroken en foutloos zal werken. Het kan zijn dat de Dienst langzamer werkt, niet beschikbaar is of van tijd tot tijd onnauwkeurig is vanwege verschillende factoren, waaronder locatie, snelheid van de internetverbinding, technische redenen, onderhoud of updates.

Digita zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Dienst vrij is van verlies, corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere beveiligingsinbreuken.

Digita behoudt zich het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) voor een redelijke periode op elk moment en van tijd tot tijd tijdelijk te onderbreken, verminderen, wijzigen of stop te zetten.

Als dit gebeurt, stuurt Digita een e-mail naar het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld om u hiervan op de hoogte te stellen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres te controleren op dergelijke wijzigingen.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de apparatuur en de software die nodig zijn om verbinding te maken met de Dienst en voor het configureren van dergelijke apparatuur en software. Aanpassingen aan de configuratie van de apparatuur en/of software geschieden steeds op risico van de Gebruiker.

Aansprakelijkheid

Digita is niet aansprakelijk voor:

(i) enige schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker, inclusief (maar niet beperkt tot) een draagbaar apparaat of mobiele telefoon, als gevolg van de installatie, upgrade, update of gebruik van de Dienst;

(ii) enige tijdelijke onbeschikbaarheid, opschorting, onderbreking of vertraging in alle of bepaalde Diensten als gevolg van de aangekondigde onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht of als gevolg van een incident dat buiten de redelijke controle van Digita ligt;

(iii) enige schade als gevolg van enige moeilijkheid of onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken of toegang te krijgen tot de inhoud van de Dienst, of als gevolg van een andere telecommunicatiesysteemfout die tot gevolg heeft dat de Dienst niet beschikbaar is;

(iv) enige schade, verlies of verwijdering van de inhoud;

(v) enige schade die voortvloeit uit het al dan niet beschikbaar zijn van websites of informatie van derden of uit enige vergissing, onvolledigheid of onjuistheid van de door derden verstrekte informatie, noch kan dergelijke externe informatie leiden tot enige verplichting van de zijde van Digita;

(vi) enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de (slechte) functie van het mobiele apparaat van de Gebruiker of de telecommunicatiediensten, software of hardware van een derde;

(vii) enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van het Account of van de Dienst (inclusief als gevolg van corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere beveiligingsschendingen).

Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Digita voor eigen opzet, grove schuld of bedrog.

Digita is niet aansprakelijk voor overmacht.

De aansprakelijkheid van Digita en de aan haar gelieerde bedrijven is in ieder geval beperkt tot herstel van de voorzienbare, directe en persoonlijke schade die Gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van, doch niet beperkt tot enige indirecte of immateriële schade, zoals bedrijfsschade , inkomsten, winst, verlies van of schade aan gegevens en bijkomende kosten, ongeacht of deze contractueel, niet-contractueel, voorzienbaar, bekend of van enige andere aard zijn.

De Gebruiker vrijwaart Digita en de aan haar gelieerde bedrijven voor alle schade, verlies, kosten, claims of uitgaven die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de Dienst door de Gebruiker of door anderen en/of uit hoofde van het negeren van de Algemene Voorwaarden of rechten van derden. partijen.

Klachten kunnen worden ingediend bij Digita. Dit kan via de klantenservice van Digita op onderstaand adres of via help@digita.ai.

Digita BV
TOPOS Office Center
Breydelstraat 34-40
1040 Brussel

Intellectuele eigendomsrechten

Digita, use.id, het Digita-logo, het use.id-logo en andere Digita-handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Dienst zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van Digita. U krijgt geen enkel recht of licentie op een van de bovengenoemde handelsmerken en u stemt er bovendien mee in dat u geen eigendomsaankondigingen (inclusief aankondigingen met betrekking tot handelsmerken en copyright) die aan de Dienst zijn toegevoegd, zult verwijderen, misbruiken of wijzigen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Digita en/of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en met betrekking tot de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, grafische versies, gebruikersinterface, scripts en software die worden gebruikt om de Dienst en de software die aan u is geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Dienst (de "Software"), inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet, en ongeacht waar in de Dienst wereld ze bestaan. Verder stemt u ermee in dat de Dienst (inclusief de Software of een deel daarvan) eigendom is van het bedrijf en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en andere wetten, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken voor andere doeleinden dan om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met dit Contract. Het is verboden delen van de Dienst te verveelvoudigen, ongeacht de vorm en de middelen, behoudens voor zover bepalingen dit uitdrukkelijk toestaan.

Digita kent een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie toe om de Software te gebruiken, zoals degene die Digita aan u levert als onderdeel van de Dienst en in overeenstemming met dit Contract; op voorwaarde dat u de broncode niet kopieert, wijzigt, verhuurt, uitleent, distribueert, een afgeleid werk maakt, met terugwerkende kracht ontwikkelt, de broncode decompileert of op een andere manier probeert te achterhalen (tenzij de wet dit expliciet toestaat of vereist), verkoopt, rechten op de Software leasen, in sublicentie geven, afstaan, een beveiligingsrecht verlenen of op een andere manier overdragen (of anderen toestaan ​​dit te doen) en u mag op geen enkele ongeoorloofde manier gebruikmaken van de Dienst, is niet beperkt tot, overschrijding of overbelasting van de netwerkcapaciteit. Behalve voor de doeleinden van het gebruik van de Dienst zoals toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden, is het gebruik van de software of delen van de Dienst ten strengste verboden en vormt het een inbreuk op de rechten van de intellectuele eigendom van anderen.

U dient contact op te nemen met Digita via security@digita.ai indien u van mening bent dat er door het gebruik van de Dienst een auteursrecht op Inhoud wordt geschonden.

Digita kan Accounts opschorten en/of beëindigen van Gebruikers waarvan blijkt dat zij herhaaldelijk inbreuken plegen.

Herroepingsrecht en beëindiging van de Dienst

Het contract is van onbepaalde duur.

U kunt het gebruik van de Dienst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Als u use.id niet langer wilt gebruiken, moet u contact opnemen door een e-mail te sturen naar help@digita.ai. Beëindiging ontslaat u niet van uw verplichting om nog kosten of schulden te betalen.

Digita kan de Dienst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

Onder bepaalde omstandigheden kan Digita de Dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie beëindigen of opschorten vanwege zaken als: (a) schendingen van dit Contract of ander beleid of richtlijnen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen en/of dat zijn van toepassing op de Dienst; (b) een verzoek en/of bevel van een gerechtelijke of rechterlijke instantie; (c) wanneer het verlenen van de Dienst aan u illegaal is of kan worden; (d) onvoorziene technische of beveiligingsproblemen of problemen; (e) als u deelneemt aan frauduleuze of illegale activiteiten.

Daarnaast kan Digita uw Account beëindigen na voorafgaande kennisgeving per e-mail aan het adres dat aan uw Account is gekoppeld indien er een algemene stop wordt gezet aan de Dienst of een deel daarvan of dergelijke wezenlijk wordt gewijzigd.

Nadat uw Account is beëindigd, heeft u geen toegang meer tot de Dienst of delen daarvan, inclusief, maar niet beperkt tot, uw Account en Inhoud. Daarnaast zal Digita te zijner tijd de informatie en gegevens verwijderen die zijn opgeslagen in of deel uitmaken van uw account(s). Afzonderlijke onderdelen van de Dienst, die u hebt gebruikt op grond van afzonderlijke softwarelicentiecontracten, worden eveneens beëindigd in overeenstemming met de licentiecontracten.

Binnen een termijn van veertien kalenderdagen nadat hij of zij zich bij Digita heeft geregistreerd, heeft de Gebruiker het recht om deze overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te herroepen. Alle betalingen die al zijn gedaan in het kader van de Dienst voordat er een herroeping van dit contract plaatsvond, kunnen niet worden teruggevorderd. De Gebruiker kan elke ondubbelzinnige verklaring waarin hij aangeeft de overeenkomst te herroepen, gebruiken om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. De verklaring moet per e-mail worden verzonden naar help@digita.ai.

Privacy en gegevensbescherming

Door gebruik te maken van de Dienst geeft u toestemming en gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en verwerken van bepaalde informatie die op u persoonlijk betrekking heeft en uw gebruik van de Dienst met het oog op

 • de uitvoering van het contract;
 • gebruikersbeheer
 • informatieve doeleinden (meer bepaald om de Gebruiker regelmatig op de hoogte te kunnen houden van nieuwe functionaliteiten en actualiteiten aangeboden door Digita en aan Digita gelieerde bedrijven);
 • verbetering dienstverlening;
 • wettelijke doeleinden/verplichtingen.

U geeft uw toestemming voor en stemt ermee in dat Digita informatie met betrekking tot uw Account en de apparaten of computers die onder een dergelijk Account zijn geregistreerd, verzamelt, gebruikt, verwerkt en bewaart in het belang van de Dienst en faciliteiten van de Dienst die aan u wordt geleverd. De informatie die Digita verzamelt wanneer je de Dienst gebruikt, kan ook bestaan ​​uit technische of diagnostische informatie met betrekking tot jouw gebruik, die Digita kan gebruiken om de producten en diensten van Digita te ondersteunen en verder te verbeteren.

U begrijpt dat, als u gegevens deelt met een derde partij, Digita geen verantwoordelijkheid draagt ​​over hoe de derde partij de gegevens verwerkt die u met hen heeft gedeeld.

U heeft het recht om melding te krijgen van uw door Digita verwerkte persoonsgegevens. Indien deze onjuist, onvolledig of niet meer relevant zijn, kunt u verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, is er een formulier voor u beschikbaar nadat u bent ingelogd bij use.id. Volledig in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal Digita uw vraag beantwoorden.

Het kan nodig zijn om bepaalde programma's en applicaties te installeren (bijv. cookies op uw eindapparatuur om de activiteiten van Digita te vergemakkelijken. U accepteert dat dergelijke programma's en applicaties op uw eindapparatuur worden geïnstalleerd. Digita zal geen persoonlijke gegevens gebruiken in de use.id-cookies. Ons cookie beleid kan worden geraadpleegd op https://get.use.id/cookies/nl.

Overige bepalingen

Digita kan op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker te allen tijde nieuwe diensten toevoegen en activeren en voor deze diensten een vergoeding vragen.

Digita kan de technische specificatie aanpassen of eigenschappen van de Dienst met het oog op technische, operationele, juridische of economische behoeften. Als een dergelijke wijziging het gebruik van de Dienst substantieel beïnvloedt, kunt u het gebruik van de Dienst altijd beëindigen. U wordt verondersteld de wijzigingen en toevoegingen te hebben geaccepteerd als u doorgaat met het gebruik van use.id.

Indien één of meerdere van deze voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige of nietige bepaling benaderen.

Niets in dit Contract mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van enig belang, titel of licentie aan u.

Bepaalde Inhoud, onderdelen of faciliteiten van de Dienst kunnen materialen bevatten die afkomstig zijn van derden en/of hyperlinks naar andere websites, bronnen of Inhoud. Aangezien Digita mogelijk geen controle heeft over dergelijke websites en/of materialen van derden, erkent en stemt u ermee in dat Digita niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of bronnen, de nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen en is nooit aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Verder erkent en stemt u ermee in dat Digita op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of vermeende schade die u direct of indirect heeft geleden door uw gebruik van dergelijke websites.

Digita behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van deze gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail op zijn Account e-mailadres, per gewone post of door het feit dat ze op onze website en/of op de Dienst worden geplaatst.

Digita kan u een kennisgeving met betrekking tot de Dienst, met inbegrip van wijzigingen in deze algemene voorwaarden, ofwel per e-mail op uw Account e-mailadres, per gewone post of door deze op onze website en/of op de Onderhoud.

Digita oefent of handhaaft geen recht op of bepaling van dit Contract, dit mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling of van enige andere rechten of bepalingen. U stemt ermee in dat, tenzij anders bepaald in dit Contract, derden geen rechten kunnen ontlenen aan dit Contract.

De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet aan derden overdragen. Digita behoudt zich het recht voor om eventuele rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij.

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de documenten waarnaar ze verwijzen de volledige en volledige bindende Overeenkomst tussen de Gebruiker en Digita met betrekking tot de Dienst.

Dit Contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil over de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van dit Contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.